Bacaan Dzikir dan Doa Keselamatan Dunia dan Akhirat Setelah Sholat Fardhu 

0

Setelah melaksanakan sholat fardhu anda jangan langsung meninggalkan tempat sholat begitu saja, tetapi anda bisa berzikir dan membaca doa yang diinginkan, seperti doa selamat dunia akhirat atau yang dikenal dengan doa sapu jagat. Berikut zikir dan doa setelah sholat fardhu. 

  • Astaghfirullah (3x). Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikrom.

Artinya : “Aku minta ampun kepada Allah,” (3 kali). Lalu membaca : “Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemiliki Keagungan dan Kemuliaan” (HR. Muslim no 591)

  • Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir. Allahuma laa maani’a lima a’thoita wa laa mu’thiya limaa mana’ta wa laa yanfau dzal jaddi minkal jaddu.

Artinya : ““Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal sholehnya yang menyelamatkan dari siksaan). Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan” (HR. Bukhari no.6615, Muslim no.593)

  • Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Laa ilaha illallah wa laa na’budu illa iyyah. Lahun ni’mah wa lahul fadhl wa lahuts tsanaaul hasan. Laa ilaha illallah mukhlihiina lahud diin wa law karihal kaafirun.

Artinya : “Tiada Rabb (yang berhak disembah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan Pujaan. Dia Maha kuasa atas segala seuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Rabb (yang hak disembah) kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tida Rabb (yang hak disembah) kecuali, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir sangat benci” (HR. Muslim, no.594). 

  • Subhanallah wal hamdulillah wallahu akbar (33 kali). Laa ilaha illallah wahda, laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir.

Artinya : “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah Maha Besar (33 kali). Tidak ada Rabb (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan. Bagi-Nya pujaan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu” (HR. Muslim no. 597).

  • Laa Ilaha illallah wahdahu laa syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir.

Artinya : “Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya Kerajaan, bagi-Nya segala puja. Dia-lah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Dibaca sebanyak 10 kali setiap sesudah sholat Maghrib dan Shubuh). 

  • Membaca Doa Keselamatan Dunia dan Akhirat

Banyak doa selamat dunia akhirat yang bisa dipanjatkan, salah satunya adalah sebagai berikut :

Rabbanaa Aatinaa Fiddunnyaa Hasanah, Wal Fil Aakhirati Hasanah, Waqinaa ‘Adzaa Bannaar.

Artinya : “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka”. 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.